روايت هاي فابريك

پيرو درخواست و مطالبه دوستان با توجه به ايام

راهيان نور

فايلهاي صوتي در قسمت سمعي بصري " نداي فابريك " با ويرايش و تدوين مجدد كه بعضي از آنها به بيانات

مقام معظم رهبري

مزين گرديده و با توجه به موضوع ، دسته بندي شده بر روي سايت قرار گرفت و به مرور بر تعداد آنها اضافه خواهد شد

با توجه به اصلاحات اساسي بر روي محتوا و مطالب فايلهاي صوتي، نسبت به امحاء كليپهاي صوتي قبلي حتما اقدام نماييد

لطفا هر گونه ايراد و اشکال را تذكر دهيد . تا اصلاح  گردد

 قسمت سمعي بصري- سيماي فابريك " كليپهاي تصويري " در حال افزايش ميباشد

عزتتان زیاد. سلامت و سر زنده باشید