سلام عليكم. كليپ مراسم سال تحويل در گلزار شهدا  مشهد . بر سر مزار فرمانده شهيد آقا جليل ... در سيماي فابريك... در صورت تاخير در نمايش. يك بار كه پخش شد. دفعه دوم اين ايراد رفع ميشود