سلام

با كمال تاسف روزنامه قدس ديروز مورخه21فروردين92 بمناسبت سالروز شهادت فرمانده بسيجي. ارتشي پاسدار

سپهبدعلي صياد شيرازي.نامبرده را سرلشكر شهيد !!!!!!! تاسف بارتر. تيمسار !!!!! خطاب كرده بود

بعد از سالي ميخوان يه يادي بكنن... كاش رسانه هاي ما ......... كاش