عرض تسليت و تعذيت بمناسبت ادامه مظلوميت ولايت. كه مافوق شهادت آنهاست. حقير بر اين باورم كه مظلوميت ايشان هنوز هم ادامه دارد و چه بسا  گريه كنندگاني در عصر حاضر. در همان ظلم شريك باشند. زيرا امر ولايت را تسليم نيستند. مهم نيست در چه زماني از تاريخ ميزيستي. مهم آن است كه به كدام جهت ميروي !!!!  حركت علوي . حركت فاطمي و حسيني در تاريخ جريان دارد ... بايد ديد ما همراه كاروانيم !!؟؟

در زندگي... ارتباط اجتماعي... معاملات و تجارت ... كار و توليد ... ماموريت هاي محوله ... استفاده از بيت المال... مقيد به حلال و حرام... و......... چگونه ايم ؟؟!!؟؟