پرسش

سلام حاجي

اين سئواله !! نه انتقاد، نه تشر ، نه........ه

آيا بهتر نيست امثال شما و جانبازان و راويان جنگ و......هميشه و هر جا با چفيه باشند، درجامعه ؟؟

فقط دشمن بايد با بي حجابي در جامعه باشه !!؟؟

 حقيريك جوجه طلبه سال هشتم، كه هفت ساله با چفيه مشكي، در همه جا حتي خواستگاري و شب دامادي تحت هر شرايط.

لطفا به سئوالم جوابي مرحمت نماييد. تشكر. چفيه مشكي

پاسخ

عليك سلام

حقير به شما و ديگران اين حق رو ميدهم كه بر من منت بگذاريد هر چيزي كه به نظرتون رسيد. به من منتقل كنيد

براي پاسخ اين سئوال. توضيحات زيادي لازم است. اما خلاصه عرض كنم كه

من بيشتر بدنبال انتقال فرهنگ چفيه ام

 ظاهرم را. لباسم را و حتي موي سر و صورتم را .هدفمند و با حساب و كتاب مي آرايم

بايد ديد تاثير كدام بيشتر است. و اين نسخه اي نيست كه براي همه داد. هر كس در فراخور خودش. كارش و ماموريتش

ضمن اينكه قبول دارم. متاسفانه رسانه هاي ما فرهنگ سازي نكردند. فرهنگ زيباي جبهه را در متن جامعه نهادينه نكردن و اين خيانتي

خواسته. يا ناخواسته است