سلام بر ماه شعبان و عرفانش .... خدايا. مرا از بركات اين ماه بهره مند گردان

خدايا. ماه شعبان كه مقدمه ي ماه مبارك رمضان است ،مرا با بهترين نيت  و با باطني پاك و روحي نوراني آماده ورود به رمضان گردان

الهي هب لي كمال الانقطاع اليك................خدايا. مرا انقطاع كامل بسوي خود عطا فرما

الهي انا عبدك الضعيف المذنب ............ خدايا، من بنده ضعيف و گنهكاري هستم

  *************************

شهيد هادي اخباري. در ماه شعبان. علي رغم شرايط سخت جبهه. هر روز مناجات شعبانيه را با تفكر ميخواند

هادي. مسئول گروه انفجارات بود.در عمليات تخريب مواضع دشمن در فاو بر اثر انفجار 19عدد مين ضدتانك. از پيكر پاكش فقط دو مچ

پايش در پوتين پيدا شد و در گلزار شهدا مشهد بلوك30رديف33شماره10به خاك سپرده شد

هادي. در همان مناجاتها گرفت. هر چه خواست