ما سال اول،  جنگ را باختيم

چهار عملياتي كه با توكل بر تجهيزات، تانك چيفتن.... انجام شد، شكست خورد

سربازان ما ، دستشان به خاكريز عراقي ها هم نرسيد !!!  ضمن اينكه كلي تلفات داده ، و چند ده دستگاه تانك پيشرفته چيفتن

رو دشمن منهدم و يا سالم به غنيمت گرفت

ارتش بعث عراق، تا 20كيلومتري اهواز جلو آمد !!! چرا !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه عواملي باعث بيرون راندن ارتش بعث شد !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

چه نيروهايي. با چه تجهيزاتي. با چه ويژگي، سال دوم جنگ. مديريت جبهه ها را بدست گرفتند!!؟؟؟؟

چه عواملي. چه تجهيزاتي ، با چه تاكتيك و تكنيكي با چه فكري موجب پيروزيهاي ما از سال دوم به بعد شد !!؟؟؟

و متاسفانه چه شد كه بعد از فتح خرمشهر. دشمن تعقيب نشد!!؟؟

و اواخر جنگ، كم آورديم .............. دشمن را شكست خورد ، اما  ما به اهداف  عاليه جنگ نرسيديم

آيا نبايد عبرت بگيرند