دلبر دلبر، جليل

بگوشم جليل جان، بفرما

دلبر جان، به همه نيروها بگو 

پيامها و دستورات رو  فقط با  كدو رمز آسموني دريافت كنن، خودتم از همه بيشتر بايد مواظب باشي

چشم جليل جان، فقط هوامونو بايد  خيلي زياد داشته باشي !!!! ما اينجا دلمون فقط به شماها گرمه

آخه گاهي از طرف خوديها يه پارازيتهايي رو امواج بي سيم هامون مياد

ميگن: زورتون به دشمن نميرسه !!!! عقب نشيني كنين !!!! بعضي نيروهاي تازه وارد كه ميشنون، نااميد ميشن

 ببين دلبر جان،به نيروها بگو،دشمن با همكاري ستون پنجم گاهي رو  فركانس ما مياد كه بايد به كد  و  رمزها خوب دقت كنين

فريب  نخورين ها

تو مواضع  اصلي خودتون . خاكريز  ارزشها. سنگر اطاعت از ولي. محكم  بايستيد. مقاومت كنيد

در ضمن، بچه هايي كه يه قدري ضعيفن! نااميدن! زود نفرستين عقب، كمكشون كنين! بهشون روحيه بدين!...مفهومه؟

 آره جليل جان..... مفهوم شد

تمام سعي خودمو ميكنم ... اما تو اين جبهه، دشمن خيلي نامريي عمل ميكنه!! ميدوناي مين اصلا به چشم ديده نميشن!!ه

سيم خاردارا،موانع،سنگراي كمين نامرييه!!! بعضي از همسنگرامون،حتي فرماندهان!!!معابر رو اشتباه رفتن!!! نيروهاي تازه وارد رو هم

پشت سرشون ميبرن !!! داريم تلفات ميديم

  هم آتيش دشمن خيلي سنگينه و هم از  عقبه جبهه، پارازيت هايي مياد، كه مقاومت بي فايده ست

جليل جان، بچه ها احتياج به پشتيباني دارن

دشمن خاكريز رو شكسته خيلي جلو  اومده ......... صدامو شنيدي !؟ جواب بده

جليل: آره صداتو شنيدم ... نگران نباشين، فقط نگاه كنيد " آقا سيد" چه دستوري ميدن ... ما هم هواتونو  داريم

ارتباطتتون با ما قطع نشه! فركانس بيسيمها رو عوض نكنين !! حواستون پرت نشه!! خواب نيفتين!! مقاومت كنين، ما پيروزيم