سلام بر اول مظلوم  عالم ... كه همچنان مظلوميتش را شاهديم

از خود ميپرسم، براستي چرا فرقش رو شكافتن!؟؟ چرا ترورش كردن!؟ مگه او دنبال چي بود!؟ جز اجراي عدالت و قانون اسلام !؟

اونايي هم كه باهاش مخالف بودن،مسلمون، نماز خوون و قرآن خوون بودن!! پس چرا او را كشتن!!؟

فقط به دليل "دقت در اجراي قانون" ....!!! بدون ذره اي تعارف، حتي با نزديكان خود! با همرزمان خود! تمام آتشها زماني روشن شد

كه شمع را خاموش كرد !!!!!!! ه

آيا امروز اون مظلوميت نيست!!؟؟

و من كجاي اين مظلوميتم !!! چقدر تحمل اجراي عدالت را دارم !!! چقدر مقيد به سوختن شمع بيت المالم!!؟

خدايا، به مقام صاحب اين ماه، دستم را در اين شبها بگير و توفيق خلوت و نجواي با خودت را نصيبم كن، خدايا، مرا به عيوبم آشنا كن

و در راه اصلاح آنها ياريم گردان، خدايا، حال خوش اين ايام را در هميشه ي سال نصيبم كن و مرا به مرحله ي تنفر از گناه برسان

خدايا ، مرا عاشق خودت گردان، تا مثل شهدا ، هر سختي را در راه دينداري و اطاعت از وليت، تحمل كنم

خدايا، مرا  با عافيت به وصال ياران برسان