اين روزا از اين قبيل پيامكها خيلي برام مياد

 الهي
چه بيصدا و بيحساب ميبخشي و ما چه حسابگرانه تسبيح و ذكرمان را ميشماريم
التماس دعا

****************

 گاهي با خود ميگم : يكي از دلائل كوچك شمردن گناه، بخاطر اميدهاي بيجاييست كه به بخشش دارم

نكنه، اميد به بخشش هايش منو در تمرد از او جري كنه

بايد حواسم باشه، دستگاه الهي حساب و كتاب داره ... هيچ كسي رو بي حساب نميبخشن

بايد تخلف رو جبران كرد ... مال حروم رو  برگردوند

حق الله و خصوصا حق الناس رو بايد ادا كرد ...در جايي ديدم كه 

حتي بايد گوشتي كه بر بدن از مال حرام رشد كرده، در راه خدا آب بشه !!!!ه

خدا خيلي مهربونه ... اما اينجوريهايي هم كه من فكر كردم، نيست

آيا كسيكه سي سال بيراهه رفته... با كسي كه سي سال،ترك لذتهاي حرام كرده درجه شون نزد خدا يكيست!!!؟؟ ابدا

   خدا ميگه : هر چي هم گنه كاري، نااميد نباش ... من ميبخشمت و تو صف آدم خوبا ميذارمت!! بشرطها...ه

*******************

لذا اول بايد تمام سعيمو  بكنم، كه مرتكب تخلف نشم !! اما اگه يه جايي اونم از روي غفلت، نه از روي عمد، اراده و علاقه به گناه! چون

اين نوع گناه حسابش فرق داره، خدا نكنه كسي اينجوري بشه، كه كار خيلي سخت ميشه!!! مثل قتل عمد

***************

بي جهت نبود كه اون شهيد ميگفت: بچه ها، گناه نكردن، آسون تر از توبه كردنه