بيت المقدس ، قبله اول مسلمين در اسارت است

اسرايئل، دشمن شماره يك ، انسانيت و اسلام است

رژيمي جعلي، غاصب با افكاري بسيار خطرناك، همچون غده اي سرطاني در پيكره تاريخ ، كه اگر بيرون انداخته نشود

منطقه رو آرامش نخواهد ديد

دكترين اين رژيم، سياست مشت آهنين است !!! با منطق گلوله و سرنيزه

آنها خود را صاحب به حق سرزمينهاي بسياري ميدانند!! از فلسطين تا بين النهرين ... تا شيراز ه

اين قوم لجوج  ، خودخواه از اول تاريخ ظلمي بزرگ در حق پيامبران الهي روا داشته اند

هيچگاه تسليم حق نشده اند !! هيچ اميدي هم به هدايت صهيونيستها نيست!!  و بايد اين رژيم محو شود

تا انسانيت نفس راحتي بكشد

بخشي از وصيت‌نامه شهید بهنام آذر باد

 بسم الله الرحمن الرحيم

اينک دشمنان بر عليه اسلام به پا خواسته اند و در برابر آن ايستاده اند

زهي خيال خام ، مگر نمي‌دانند که ، جنگ با خدا را آغاز کرده‌اند...!!؟؟

خداوندا ؛به نام تو و به نام مستضعفين،به سوي دشمن رفته و هيچ هراسي ندارم،زيرا شهادت آرمان من و در راه خدا کشته شدن آرزويم

خدايا؛ اين حربه ناقابل را از من چون حسين بپذير و مرا جزء شهداي اسلام قرار بده

خدايا؛ پيام امام را از ياد نخواهم برد که فرمود

اگر بکشيد جزء حسينيان خواهيد بود و اگر کشته شويد هم جزء حسينيان خواهيد بود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وعده ما روز جهاني قدس در راه پيمايي بزرگ جهان اسلام بر عليه اسرايئل غاصب