بيستم مرداد 92 زائران امام رضا عليه السلام.از استهبان استان فارس ، زائر شهداي غواص در سنگر بودند