جبهه، دانشگاه انسان سازي بود

معلمان و اساتيد اخلاق، تنها "فرماندهان"  نبودند ، كلام حق حاكم بود ، هيچكس خود را مبراي از راهنمايي نميدانست 

 همه عاملان معروف بودند  و  تاركان منكر  

شهيد شوشتري از مركز كشور ، تهران، پا شد رفت  به محرومترين منطقه، و خط مقدم "جبهه ي خدمت"رو نشون داد

و مهمترين "معروف" رو  قبل از حجاب!! كه " اجراي عدالت " است، با نثار جان ، به همه معرفي كرد

و بزرگترين منكر را  كه " انحصار طلبي، زياده خواهي، رفاه طلبي" ست ،  عملن نهي كرد

شهيد مهديزاده، فرمانده واحد تخريب، با پاي قطع  جلوتر از همه ارتفاعات رو ميرفت بالا، معابر رو باز ميكرد و به بچه ها ميگفت:بيايد 

همان طريقه اي كه جوونا رو  در جبهه ساخت ، عارف و مونگار كرد ، عاشق و شهيد

******************

آیت الله مجتهدی:چرا کلام برخی از علما اثر گذار نیست

اگر کسی خود اهل عمل نباشد و نتوانسته باشد، تهذيب کند و گناهان را ترک نماید ،سخنان او در دیگران اثر ندارد و عملاً نمی تواند

دیگران را متوجه نماید

 اثر نکردن کلام خطیب

 به دو علت موعظه و پند و اندرز، درمردم تأثیر نمی کند، یکی اینکه طرف مقابل زمینه پذیرش سخنان خوب را ندارد مثال: یزیدها و معاویه

ها، اگر چه بزرگوارانی مثل امام حسین ع و یا امیرمؤمنان(ع) موعظه کنند اثر نمی کند، و دوم اینکه گویندۀ موعظه، خود اهل عمل

نیست هنوز نتوانسته است خود را بسازد و گناهان را ترک کند و تقوای الهی را رعایت نماید لذا طرف مقابل وقتی که از او احکام حلال و

حرام را می شنود، و عملاً می بینید که خود خطیب مبتلا به افعال حرام است، مثل غیبت کردن و دیگر رذائل اخلاقی، کلام خطیب در او

تاثیری نخواهد داشت

***********************

پِيامِ فابريك به آمران معروف و ناهيان منكر

مرحله اول

بايَد خُدِتا  هَر معروفي كِه  اَمر مِنِن، عامِل بَشِن  و هَر چيزِ كِه  نَهي  مِنِن،  اَنجام نِدِن !! اين بهترين مرحله ست

سئوال : مَگِه مِشهَ  هَر چِه كه آدَم مِگَه خُودِشم اَنجام بِدَ !!؟؟ ... پس اَگِه ايجُوري بَشَه فقَط بايد پِيغِمبِرا،  يا اِماما، اَمر بِه معروف و نهي از

منكر كُنَن !!!!  ما بريچي  ايقد  خودمار  به زحمت بندزم ؟؟

فابريك : خِيلِه خُوبَه كه هَر چِه مِگِي ، اَوَل خُودِت عامِلِ بَاشِي !!! اما اَگِه خُودت عامل نِبودي، لااقل بايد تُو دِلِت غُصه بِخُوري و از خُدا بِخي

توفيق عَمَل بِهِت بِدَ و  تِمام  سَعي خُودِت رو  هَم  بِكُني، تا موفق به عَمَل بِشي

اما خيله زشته و بده كه ، آمِر بِمَعروف و ناهي از مُنكَر ، خوُدِش كِه عامل نيست!! تُو دِلِشَ هم تِصميم به عَمل نِدَرَه !! و بِدتَر از هَمَه  ايكه 

بِه اُو چِيزي كه مِگَه، اصلا  اِيمان قلبي نِدَرَه 

  و اما مَرحله ي وَحشتناكتر از هَمه ايَكِه خوُدِت كِه عَمل نِمِني !! سَعي دَر عَمَل كَردَن هَم نِدَري !!  اما بقيه رو بِخاطِر عَمَل  نِكِردَن  تُوبيخ

كُني ... و سَر زَنِش كني !!!  از خدا مُوخُم كه همه ما رو كُمَك كُنَه  كه از همُون گروه اولي قِرار  باشم و  اَگه نِشُد  گرُوه  دومي !! ولي

هيچگاه جُزو گروه سوم  "گروه وحشتناك" !!!!!!  نِباشِم كه بيچاره يِم

البته حواستا بَشَه ، مِسائِل امنيتي ، حيثيتي ، اطلاعاتي ....  حِسابِش جُدايَه