مسجد، مهمترين، كاربردي ترين، سالمترين، مركز تجمع احاد جامعه اسلامي ست، كه قرار است با نگاه به آسمان، برابر دستور خالق

زندگي و دنياي ما را وسيله ي قرب الهي ما  گرداند ، تا در سايه ي دنيايي آرام و زيبا، به خدا برسيم

مسجد، مركز تصميم گيري در امور اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي و امنيتي جامعه و امت اسلام  بوده است

يكي از ضعفهاي بزرگ مساجد متاسفانه  "عدم ارتباط صميمي، دوستانه و دلسوزانه بين امام و ماموم"  است

نقش "امام" در مسجد، حكم يك فرمانده گردان را دارد، ساماندهي و هدايت نيروها بطرف اهداف ماموريت، با اوست

مهمترين لازمه و نياز براي هدايت امت، روحيه تواضع و مانوس شدن با تمام اقشار مردم است، همان سيره پيامبر اسلام

امروزه مساجد، مثل گذشته ها ميتواند پايگاهي براي حل بسياري از مشكلات جامعه باشد

ازدواجهاي آسان، حل اختلافات خانوادگي، ايجاد محبت و الفت بين احاد مردم، جذب و تربيت جوانان، افشا شايعات دشمن

ايجاد روحيه مقاومت در مردم، دنبال كردن دغدغه هاي رهبري، زدودن افكار پليد ، وسوسه هاي شياطين جني و انسي

و در كل ، حل تمامي مشكلات و معضلات جامعه در مسجد بسيار سريع ، آسان و كم هزينه خواهدبود

 به نظر شما  امروزه تا چه اندازه در مساجد ما اين اهداف مدنظر و دنبال ميشود!!؟؟

تا چه اندازه آثار نماز ،در ارتباطات اجتماعي، مشهود و ملموس گشته ... در جبهه شجاعترين نيروها، مانوس ترينها با نماز بودند!!چرا!!؟

*************

پيام فابريك به اجلاس نِماز !! اگر چه مو كوچكتر از ايِوم كه پِيامي داشتَه بَشوُم ... اما در راستاي دِغدِغه هاي رَهبرعزيز در خصوص

رابطه ي امام و مأموم ... يَگ پيشنهاد دَرُم و او اينِكه

چِقَد خوبه اگه بَعد هَر نِماز، امام جِماعت، رو به مَردُم برگِردَ ، چند دقيقه اي حال و احوال كُنَه !! همين

اَگِه بِشه ... چي مِشه !! وَلي نِمَدَنوم  بِريِچي  تا نِمازِشار  سِلام مِدَن !! از مامومين  زودتر مِرَن  بيرون

اَخِه فِكر نِمِنِن  در ايتهاجم فَرهنگي، با ايهَمَه  شُبهَه  و اَبهاماتي كه جَووُنا دَرَن ، كي بايد سئوالاي اينارِ جِواب بِده!!؟؟ ها

بِخدا ، اِيمِسجِدا فقط بِرِي دُو رِكَت نِماز !! يا مِجلِسِ خَتم و تَعذيه !! ساختَه نِرِفتَه  

به همُو خُدايي كه تُو مِحراب سِجدَش مِنِن !! مَسئولِن !! قيامت بايد جِواب بِدِن، بِبِخشِن ايپِيام فقط بِرِي اوُنايي بود كه بي دليل، سال در

دوازده ماه، به مامومين  بي توجوهَن !!! وَ الا مُا  دَست اوُ امام جِماعتاي باصفا وَ مُخلَص و مَردُمي كه دلسوز جامعه هستن،مِبوسم