مدرسه علميه امام باقر عليه السلام - سي و يكم مرداد 92- جمع طلاب جوان

آنچه باعث رسيدن شهدا  به كمال شد ، تمرين در دوري از جسميات، لغويات و معكولات شد

روح آدمي بدون تمرين و بزحمت انداختن جسم نوراني نميشود، شهدا ، اذكارشان در سايه مجاهدت و ترك لذات بود