سنگر غواصان شهيد - دهم شهريور 92 - كاروان دانش پژوهان از شيراز

خيلي از قصه هايي كه از شهدا شنيده بوديم، امروز توي اين حال و هواي سنگر  بهش رسيديم و باور كرديم

اين جواناني كه رفتند و پاي متجاوز را از كشور قطع كردند، از دامن مادران و خانوادهاي با معنويت و با ديانت بودند

امروز دشمن با ترويج فرهنگ غربي، توزيع ماهوارهها، بدنبال تخريب كانون گرم خانواده ها و  دين زدايي ست

متاسفانه خيلي از بزرگان ما بلد نيستند جوانان را از دست دشمن نجات بدن، ما بايد آموزش بينيم و. ياد بگيريم