روز اول خرداد ماه 92- برنامه روز از نو - شبكه 2 سيما

بمناسبت سالروز آزادي خرمشهر

جنگ ما يك معدن گنج است كه بايد  درسهايش استخراج شده و براي تمامي نسلها مورد استفاده قرار گيرد، يكي از درسهاي مهم

جبهه، كه بمناسبت سالروز آزادي خرمشهر بايد مورد تحليل و توجه قرار بگيرد، موانع خوديها بر سر راه رزمندگان بود، نسل امروز بايد

بداند، جلو پاي شهداي ما، فرش قرمز پهن نكردن، محمد جهان آرا با خون دل در خونين شهر  ايستاد و دفاع كرد، و  دلسرد و نااميد

نشد،  ما هميشه خون دادن شهدا را گفتيم، اما جوانان ما بايد خون دل خوردنها را هم بدانند، تا امروز اگه يه نفر باهاشون بد برخورد

كرد، زود قهر نكنن و نااميد نشن... امروز راه جهان آراها جلو پاي ماست