سنگر غواصان شهيد- دوازدهم تير ماه 92- كاروان جوانان و نوجوانان  از شيراز

من تا زنده باشم، هر جا بروم عكس ياران شهيد را با خودم ميبرم و به همه خواهم گفت: اينا براي چه شهيد شدند

اگر شما به شهدايتان افتخار ميكنيد، آنها هم به شما اميدوارند.... اميد كشور ، اميد ملت و رهبر شماييد

جبهه و جنگ را ، خصوص شهيدان را از روي اين فيلمهاي سينمايي نشناسيد

شليك تير كلاش بچه هاي ما را ،مثل انفجار يه راكت هواپيما  نشون ميدن، اما عراقي موشك آرپي جي ميزد، به بچه هاي ما ميخورد

كمونه ميكرد ، تا اين اندازه دروغ !!!!!!! پدر ما تو جنگ در اومد... حالا اين فيلمهايي كه ميسازن، انگار ما با يه عده خول ميجنگيديم