سنگر- نوزدهم خرداد سال92

جلسه فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد

ما بايد اصل را ، هدف را بشناسيم و شاخصهاي ما بايد آسماني باشد، شهدا، بهترين شاخصهايند. ملموس و عيني

هيچ چيز نبايد شما را از سفر آسمان غافل كند، درس خواندن. تحصيل علم. هدف نيست، وسيله است براي خدمت و رسيدن به كمال

تمام مشكلات بشر ، بخاطر غفلت از "هدف خلقت است" ..... شهدا ، به اهداف خلقت عارف شدند