جوانان را باور  كنيم ، جوانان امروز ميتوانند مثل جوانان دهه 60 كشور را به قله اقتدار برسانند

كاشمر- امامزاده سيد مرتضي - اسفند1362- پادگان آموزشي اعزام به جبهه بنام شهيد مدني، كه در جوار حرم بود

 

كاشمر- امامزاده سيد مرتضي- فروردين 1389

رهبري :خطاب به بزرگان :::  برويد دست جوانان را بگيريد، سئولاتشان را جواب دهيد