سنگر - جلسه زوجهاي جوان - سيزدهم شهريور 92

 

يكي از بهترين جلسات در نزد من، جلسات خانوادگي ست، يعني حضور ده خانواده، از هزار نفر نزد من بالاتر است

چون بر اين باورم كه بايد اعضا خانواده با هم بالا بيان و بقول معروف: بالانس باشن

متاسفانه شاهدم كه در بسياري از خانواده ها، هر يك از اعضا آن بطرفي ميروند، و گاهي اعتقاداتشان ضد هم است

متوليان فرهنگي بايد توجه بيشتري به كل اعضاخانواده داشته باشند

مبلغان ما بايد در تبليغ سليقه به خرج داده، بنا به ذائقه و نياز همه اعضا خانواده، بحث را تقسيم كنند، و اين هنر بزرگيست