سنگر - كاركنان اردوگاه مازندارن در مشهد- هجدهم شهريور92

با شنيدن خبر چنين مكاني، از دانشجويان زائر در اردوگاه تفريحي مازندران ، دست از كار كشيدن و براي دقايقي هم كه شده دل را به

شهدا سپردند