سنگر -  بيست و يكم شهريور92 -    زائران امام رضا عليه اسلام، جوانان  تهراني ، امروز زائر شهيدان بودند    

بهترين زمان و مقطع سني براي انتقال تاريخ ، امروز اين جوانان است، اگر شهدا را درست بشناسند، بهترين الگوهايند

اولين، نزديكترين، پله كان  ترقي كه جلو پاي همه  ماست،  راه و سيره شهيدان است

خدا رو شاكرم، كه به امداد شهداي عزيز، آفتها، بدعتها و دروغها را كه از جبهه در فيلمها نمايش داده ميشود ، ميزدايم

 

شلمچه، خط مقدم، زير شديدترين آتش خمپاره، خيلي از بچه ها شهيد و مجروح شده بودن، نمدونم چرا  يكهو  اين سئوال به ذهنم اومد 

از دوست فرمانده گردانم  پرسيدم......... حاجي،  تو  اگه زنده از اين جنگ در بري، ميخواي چكاره بشي !؟گفت:عكساي اين بچه هارو

ه(اشاره به پيكر شهدا) برميدارم، شهر به شهر ، ديار به ديار ، آبادي به آبادي ميبرم ، پرده خواني ميكنم ، مقتل اين شهدا رو ، روايت

ميكنم و  تا زنده ام  به همه ميگم :  اينا  با چه مظلوميتي و براي چي كشته شدن

آن فرمانده هيچگاه از شلمچه خارج نشد  

بشكند قلمي كه ننويسد بر بسيجيان خميني، چه گذشت