جلسه ماهانه يادگاران واحد تخريب لشكر 21 امام رضا عليه السلام

بيستم شهريور 92- روستاي حسن خوردو - زادگاه همرزمان شهيد شعباني- مصطفوي- مشتاقي

شهيد حبيب الله شعباني، آنقدر شجاع بود و نترس. كه در عملياتها با خودش اسلحه برنميداشت

ميگفت: ميرم از عراقيها ميگيرم .... در عمليات عاشورا منطقه ميمك در سال1363 شاهد اين كار او بودم