مشهد - مركز تربيت معلم شهيد بهشتي- مجتمع فرهنگي شهيد خورشيدي- 21 شهريور 92

اساتيد بسيج دانشگاههاي مشهد

نهادينه شدن فرهنگ عاشورايي و روحيه ايثار و برادري در دانشگاه جبهه، در سايه "روش ديداري" بود

اما متاسفانه جوانان ما و نسل بعد جنگ، بيشتر "تاريخ شفاهي جبهه" را شنيده اند و آن سيره را كمتر ميبينند

لذا در فكر خود نتيجه ميگيرند كه ، آن سبك زندگي، آن گذشت ها، و آن ايثارها، فقط مختص آن دوران بوده

اگر جوانان را "افسران جنگ نرم" ناميدند، حقير دختران دانشجو را "افسران ارشد" مينامم و امروز شما اساتيد را فرماندهان و

پرچم داران عرصه ي اين جبهه ميدانم... شما هر كدامتان همچون يك فرمانده لشكريد در هر دانشگاه ... اگر ديروز زنان ما. مادران ما در

فراغ فرزندان و همسران خود بي صبري ميكردن، حمايت روحي رواني نداشتند، جنگ ما، با چالش بزرگي روبرو ميشد، اما ايستادند و 

امروز سرفرازيم.... آن سيره و روش ، آن فكر و جهان بيني را ، امروز بيشتر از ديروز  در اين جبهه ، لازم داريم و شما با عملكرد خود، با

ساده زيستن، با همدردي با يك دانشجو، با نشستن پاي حرف دل او، با محبت و... راه شهيدان را نهادينه و زنده كنيد