سنگر - اول مهر ماه 92

كاروان زيارتي خواهران بسيج سازندگي- سبزوار- جغتاي

مشهد- سنگر يادمان شهدا -  1392

اهواز - قرارگاه شهيد وزين واحد تخريب لشكر امام رضا عليه السلام- 1364

دانشجو  و غواص شهيد هادي عاقبتي

برادر جليل، تو  اگه همراه نيروهاي گردانت، اون زماني كه من نبودم، براي من و امثال من فدا شدين، امروز بدان كه ما قدردان حماسه و

رزم شماييم، آقا جليل، باهات عهد ميبندم، كه براي خدا باشم.مثل شما.... كمكم كن، تا خوب درس بخوونم و كشوري كه شماها با

خونتون نگهش داشتين و آزادش كردين،  آبادش كنم ، تا آينده گان به ما هم افتخار كنند