اينجا كسي صاحب مجلس نيست، شهدا ميزبان و ما هم ميهمان..... فقط خادم و نوكري دارد كه كليد دار و كفش جفت كن زائراست

مراسم دعاي عرفه بياد شهداي مظلوم- غواصان غريق اروند و تخريب چيان پاره تن

قرار شد از سال آينده بجاي فقط خوندن دعا ... توسط اساتيد بخشهايي از دعا  تشريح و تفسير شود

سفره افطاري، با همون غذاي ساده جبهه، پنير گردو