عيد قربان در سنگر  قربانيان ره عشق

دانشجويان با همسران خود، آمده بودن تا جلسه ي هفتگي خود را با استمداد از شهدا ، از سنگر غواصان شهيد ، آغاز كنند

 آنهايي كه از عرفات همراه امام نرفتن و يا از بين راه برگشتن و به كربلا نرسيدن، آدمهاي لامذهب نبودن!! در شعائر و اذكار از ما خيلي

بهتر بودن، اما مطيع امام زمان خود نبودن!! روح "قربان"در جانشان نبود، دين، تنها بر زبانهايشان جاري و دلهايشان از تعلقات دنيا پر بود

 براستي ما با "دين اسلام" چگونه ايم ؟ اسلام خود را داريم ؟ يا آنچه "ولايت" از اسلام براي ما تكليف ميكند ؟ طواف را رها ميكنيم

اجناس خارجي را پشت پا ميزنيم ؟ سفره هاي ساده ميگسترانيم ؟ و بدنبال "امام" تا كربلا ميرويم ؟يا نه ؟ هر كس ميتواند همين امروز

بداند كه آيا با حسين عليه السلام همراه است 

آنهايي كه مطيع "امام زمان" خود هستند، كربلاييان هميشه تاريخند

بعد از جلسه گفتگو سفره پهن شد يكهو چشمم افتاد!! غذا، غذاي ساده سنگر نبود!! اگر چه زحمتش رو خودشون كشيده بودن، اما

قانون سنگر اين غذا نيست، صبر كردم تا غذا را خوردند

بعد از جمع شدن سفره ، گروهان در سنگر به خط شد، قرار داشتم با تمريناتي، تبيهاتي را وضع كنم!!! اما بخاط روز عيد

و چون دفعه اولشون بود، ضمن اينكه همسرانشون هم به دادشون رسيدن ، برنامه تنبيهي لغو گرديد

خدا بهشون رحم كرد  و  كارد  نبريد 

آخر  هم يه عكس دسته جمعي گرفتيم- روز بسيار خوبي بود، به من كه خيلي خوش گذشت، چون حال بعضياشونو گرفتم

ياد نيروهاي آموزشي جبهه بخير... اون انفجارات و بيدارباشها... كاش ميشد امروز يه قدري اون تمرينات رو انجام ميدادن! كاش

************

عيد.شوخي.خنده