سنگر - جلسه خانوادگي پيشكسوتان - سوم مهر ماه سال 1392

همراه جوانانشان بودند

يه نوجوون بودم كه رفتم جبهه، ببين اين ته  يه خمپاره 80 ميليمتريست!! كه زمان انفجار  جدا شده ، مابقي بدنه اون تماما  تبديل به

تركش ميشه، كه يكي از اون تركشها ميتونه حداقل يك رزمنده رو از خط خارج كنه!!! اگه شهيد نكنه

چقدر از اينا اطرافم خورد ولي به من اصابت نكرد!!! آيا ميشه گفت اتفاقي ست!!؟  نه . به اونايي كه لايق بودن خورد

اين مين منور ايتاليايي ست!! دشمن در ابتدا ميادين مين و لابلاي رديفها اينو ميكاشت و با سيم ، تله ميكرد

به محض برخورد افراد  چاشني عمل ميكرد و مواد شيميايي تا ارتفاع  دومتري زمين فوران و شروع به سوختن و نور افشاني ميكرد

هزار و پانصد درجه حرارت داشت و با هيچ وسيله اي خاموش نميشود. نه با آب ! نه خاك! كلاه آهني را ذوب و سوراخ ميكند!! فقط بايد تا

آخر بسوزد!! روشن شدن يك مين منور در شب عمليات، يعني لو رفتن معبر ... و بيدار باش دشمن... خيلي بايد مواظب ميبوديم