سنگر- بچه هاي مسجدالمهدي خيابان فلسطين

شر و شور ترين گروهي بودن، كه تا حالا به سنگر اومدن !!! خصوص اين يكي كه داره ميخنده!!! زلزله بود

ياد بچه هاي سجاد شهر مشهد افتادم كه دسته جمعي اومده بودن جبهه !! مگه حريفشون ميشدي

اگر چه از آخر پس از توسلات فراوان به درگاه  خدا ، امداد الهي به سراغم آمد و تونستم مهارشون كنم

سركرده شونم حجت السلام سيد محمد انجوي نژاد تشريف داشتند

ولي با همه اينا ، بعدها فهميدم جواني ست و نشاط و سرزنده گي و استعداد

تو  آموزش غواصي ، تو عمليات خيلي خوب درخشيدن و خيليهاشونم شهيد شدن