اگر از ابتدا تا انتها و بدون تعلل و درنگ، با امام بودي، نيازي به طلبيدن نيست !!!! - ياران امام حسين عليه السلام

امام كسي را طلب ميكند كه ميداند در عين گمراهي اميد به هدايت دارد - حر

مابقي فقط روز خود را به شب ميرسانند كه اين گروه اكثريت را تشكيل ميدهند - سپاه يزيد

و اين تقسيم بندي از زمان حضرت آدم الي يوم القيامه وجود داشته ، دارد و خواهد داشت

خدا كند با اكثريت نباشيم