دوره هاي عقيدتي سياسي حين خدمت سربازان

توفيق نصيب حقير شده و در هر دوره يك جلسه با موضوع، دفاع مقدس در خدمتشان هستم

 يك سئوال همگاني كه در تمام دوره ها از طرف سربازان طرح ميشود، اين است كه

به نظر شما تا چه اندازه فرهنگ جبهه، برفضاي خدمتي ما حاكم است!؟اينايي كه شما ميگيد،فقط بيشترما ميشنويم! تا ببينيم

------------------

آن فضا را بايد من و شما بوجود آوريم !!!! نه فضانوردان !!مگه زمان جنگ كيا بودن !مثل شما جوونا، اونا به آنچه ميدونستن درسته 

عمل كردن !! خب شد اون فضاي معنوي! ديگه نميگفتن: همه خوب بشن، از آخر من !! همه از خاكريز رد بشن! بعد من ميرم

رفتن، نگاه هم به پشت سرشان نكردن!!! چون براي خدا خدمت ميكردن و مخلص بودن، مثل خيلي از شماها

اگه دقت كنيد، ريشه ي تمام خستگيها و كسالتها " عدم روحيه معنوي ست، و عدم عشق" است