آچار فرانسه در جنگ

زمان جنگ،بسياري از نيروها،خصوص تخريب چيان،لقب آچارفرانسه رو گرفته بودن،چون هر كاري روي زمين مونده بود،برميداشتن

كمك همه ميكردن، از قبل عمليات، شناساييها... تا شب عمليات، معبر زدن، سنگرهاي كمين رو خاموش كردن... و حين عمليات،كنار

گردانها، مقابله با پاتكهاي دشمن، حتي كمك بحمل مجروحين و شهدا.... يكسره تو خط بودن، تا تثبيت خط، كنار راننده لودر ها

آچار فرانسه، به معني واقعي، هر پيچي ، هر گرهي بكار ميافتاد، برا باز كردنش، تخريب چيان رو صدا ميزدن