مراسم جشن و  سرور

اينبار بسيجيان منطقه قاسم آباد - هيئت نور الشهدا - برنامه بسيار بانشاطي را تدارك ديده بودن

ديگه نگيد : بسيجيا، بچه هيئتيا ... همش گريه ميكنند، نخير ... اينطور نيست

اگر چه اين لغويات ريشه اش از اون ور آبه

برنامه جالبي بود، در فضاي باز ، هواي آزاد ، همه آمده بودن

يك نگراني داشتم، و اون رعايت حال همسايه ها بود ، با توجه به بلندگوهاي قوي

كه قدري برطرف شد، بچه ها گفتند: چند روز قبل از همه همسايه ها يك به يك اجازه گرفتيم