فريمان-26 مهرماه92- زادگاه دو برادر- دو تخريب چي عاشق- شهيدان حميدرضا و مجيدرضا عالي مقدم

 بياد روزهايي كه بعدازعملياتها به مرخصي ميآمديم،بيشتر وقتمونو در سركشي از مجروحان و خانواده شهدا ميگذرونديم  

تعدادي از همرزمان تصميم گرفتيم، سري به خانواده همسنگران شهيدمان بزنيم، اگر چه خيلي دير شده بود

جووناي اون سالها حالا بابا شده بودن ، اما با همون صفا ، با همون روحيه، بانشاط و سرزنده! حتي بيشتر از فرزندانشان

حالا همه سر به زير مقابل مادر شهيد .... از همه ما تشكر كرد و چه حرفايي زد... سرمونو بالا آورديم

 اشك شوق و اشك فراق دوستان شهيد بر گونه ها جاري بود

مزار آقا مجيد افقهي و داداشش هم اونجا بود