سلام عليكم- يه خبر خوش ......... امروز 26 آذر سال 92- تو خبرا شنيدم، رئيس امور ايثارگران و بنياد شهيد با رئيس رسانه ملي

دامت حفاظاته !!!!! جلسه داشتن .... توافق كردن ، در زمينه ترويج "فرهنگ ايثار و شهادت"  همت بيشتري بگمارند

البته هنوز نه به باره و نه به دار

ببينيمو تعريف كنيم

خدا خيرشون بده، كه بعد سي سال !!!!!!! بفكر افتادن، كه ترويج اين فرهنگ لازمه !!!!!!! بازم جاي شكرش باقيه

منتظر برنامه 90  و  جمونگ دفاع مقدسيم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ه