برنامه تلويزيوني . شما كه غريبه نيستيد . ويژه نهم ديماه 88

 نهم  و دهم  ديماه 92 ساعت حدود بيست از شبكه خراسان

سعادت، در اطاعت ........ ذلالت، در لجاجت

آنكس كه با  دست مهربان علي بيعت نميكند ... بايد با پاي خليفه ي جور بيعت كند

آنها كه در مقابل حق و حقيقت گردن فرود نمي آورن!!! متكبرن و زياده خواه !!! در مقابل فرستادگان بلاد ظلم كوچك ميشوند

 اين يك سنت الهي ست ... وتعز من تشاء و تذل من تشاء ... عزت و ذلت بدست خداست

خداي مهربان براي اتمام حجت همه چيز را به عينيت آورده است!! تا ايمان بياوريم ! و تنها او را بپرستيم! و وليش را مطيع باشيم

اما چه بسيارند گردن كشان و غافلان ... كه عبرت نميگيرند و بر كفر خود پاي ميفشارند! بدرستي كه از زيانكارانند