اين شعار من است

خدا بيامرزه همه رفتگان شمارو ، هميشه بابام مُگُفت: گُشنه باش .... آسوده باش

نُون پوُفك بُخور ... مِنت نَكِش ... زير بار قَرض نَرو ... به شكمت قول بده !  بهش بگو : الان  ندارم !  نه به همسايه ات