سنگر ياران شهيد - جمعه پانزدهم آذر ماه 1392

پذيراي جلسه هفتگي فرهنگي تربيتي (خانوادگي) آقاي حسيني بود

كليپهاي صوتي جلسه در قسمت نداي فابريك بخش مشاوره فرهنگي و اجتماعي گذاشته شد- آدرس كليپها در قسمت كتبي سايت

حضور يكي از ميهمانان جالب توجه بود -  روحيه اش... اراده و عزمش  مرا به تعجب وا داشت !! همه كارهاي شخصي اش را خودش 

انجام ميداد!!! نقاش و هنرمند ست!!! رانندگي هم ميكند !!!! !!!! ازدواج كرده !! زندگيشون از خيلي آدماي سالم  باصفاتره