اينجا بيمارستان قائم مشهد است.... روز شهادت امام هشتم عليه السلام 

مراسم ذكر توسل و عيادت از يكي از خدام امام رضا عليه السلام- رزمنده عزيز حاج آقاي افشار

وقتي ميديدم پرستاران كشيك با شنيدن صداي دعا وارد اتاق ميشوند و بيمار بر روي تخت با سوز حديث كساء ميخواند

حال و هوايم عوض شد و خودم را در كنار ضريح حس كردم

برايم جالب بود تا بحال چنين برنامه اي آنهم در بيمارستان و در اتاق يه بيمار نديده بودم... حتي در زمان جنگ

براي شفاي عاجل همه بيماران و حاجي خودمون دعا كردم و  به صبر. بردباري و  تحملش غبطه خوردم