سنگر ياران شهيد- سيزدهم ديماه 92

جمع خويشان و اقوام كه توسط يكي از جوانان قوم، گرد هم اومدن و دوساله دارن با هزينه خودشون، شخصي، راهيان نور ميرن

هر ساله قبل از تشرف به مناطق عملياتي، جلسات توجيحي برا  آشنايي بيشتر ميذارن

همه عاشق و دلباخته فرهنگ جبهه و شهدا

ميگفتند: از وقتي كه بيشتر با شهدا آشنا و مانوس شديم!! راهيان نور رفتيم!! آثارش رو تو زندگيهامون،در اخلاق فرزندانمون مشهوده

اگر چه هزينه ميكنيم، اما خوشحاليم، چون واقعا مي ارزه! آخه آينده بچه هامون مهمه!! خصوص تو اين دوره زمونه!! تا يه سال

همه خانواده بيمه اند!! همين خرجي كه تو سال نو ميخوايم بكنيم، خب ميريم سفر راهيان نور، هم سياحت، هم زيارت