سنگر ياران شهيد - جمع دوستان

كنار شغل پزشكي... كار فرهنگي هم دارن.... خدام حرم... راه اندازي جلسات مذهبي خانوادگي... مداحي... زندگي با دين

دنيايي براي آخرت