در سال فرهنگ كه رهبر معظم تاكيد فرمودند

ما در جهت ترويج فرهنگ ايراني.اسلامي.مسئوليت شرعي داريم.هر كس هر جا هست، به اندازه توان خود كار كند

حقير حسب وظيفه شرعي و  اداي دين به ياران شهيدم

در جهت انتقال فرهنگ مظلوم جبهه . به نسل آينده و مقابله با تهاجم فرهنگي بدخواهان

قرار شد هر هفته دوشنبه شبها ، محفلي با محوريت درسهاي جبهه بهمراه نمايش فيلم و عكس برگزار نماييم

 خاطرات  با نشاط ، سازنده  و حماسي روايت خواهد شد

 

از هيئت امناء و امام جماعت محترم مسجد بخاطر استقبال بسيار خوبشان متشكريم

رضاشهر - ميدان سلمان - اول بلوار شهيد رضوي - مسجد حضرت پيغمبر صل الله