بياد آنها كه 8 سال ماه رمضان داشتند

چه خوش آن نمازي كه امامش تو باشي

آنها كه باور داشتند ، "خدا " از همه بزرگتر است و همه چيز  تنها بدست اوست 

خاكياني كه با بندگي خود  و با مجاهدت خالصانه نظر آسمانيان را جلب كردند

هواي داغ خوزستان، سايت 5 سال 1363 جمع بچه هاي واحد تخريب لشكر 21 امام رضا عليه لسلام

شهيدان كرابي. مزيناني.سيفي. جلمباداني. عالي مقدم

تنها جسمها در كنار هم نبود ، دلها خالي از هر نفاق و كدورت بود...قبل از نماز حلاليت ميطلبيدن ...تا مانع عروج نمازشان نشود

با خود و خدا صادق بودند  ... در درگاه الهي به اشتباهات خود اعتراف ميكردن و در عهد و پيمان با خدا محكم بودند