پهلوانان نميميرند

سردار شهيد حاج محمد حسن نظرنژاد  معروف به  بابانظر

سردار شهيد حاج ابراهيم شريفي  معروف به چريك پير

سردار شهيد سيد علي ابراهيمي

شهيدان شريفي و ابراهيمي در عمليات كربلاي 5 بشهادت رسيدند ده سال بعد بابانظر بوصال يارانش رسيد، وصيت كرده بود

مرا كنار همسنگرانم در بهشت رضا دفن كنيد...  اگر چه ده سال ميگذشت و شايد جاقبري در آن جا نمانده باشد

اما با كمال تعجب ، بين دو رفيق ديرينش ، يك قبر خالي سالهاست  انتظار بابا را ميكشيده

سه فرمانده خط-سه يار ديرين-سه شير ميدان نبرد-سه همسنگر باوفا -در گلزار شهيدان كنار هم و در محشر با هم... در بهشت

آنها رسم پهلواني را به آخر رساندند

ششمين يادواره

در روز چهارشنبه 15 مرداد ساعت20/30 مشهد- طلاب خيابان شهيد مفتح- خيابان وحيد- سالن شهيد هاشمي نژاد

سخنران آقاي دكتر سعيد جليلي - مداح حاج صادق آهنگران