مسئله اصلي جهان اسلام "فلسطين" است... خط مقدم ما بيت المقدس است

هم به لحاظ فرهنگي و هم به لحاظ رزمي "اسرايئل غاصب. صهيونيستها" خط مقدم نبرد با حق. اسلام و انسانيت هستند

بگو مگوهاي داخلي كه طبيعت يك جامعه ي زنده است ما را از ترفندهاي اسرائيل غافل نكند

امروزه دشمنان مكار با كمال نامردي براي نابودي و تضعيف اسلام و مسلمين در دو جبهه ي

فرهنگي و رزمي

در حال پيشروي هستند

در جبهه فرهنگي» » با بزرگ كردن ضعفهاي مسئولان. خصوص روحانيين براي تضعيف جايگاه رفيع  اين قشر تاثير گذار

با ترويج روحيه خوشگذراني. تجمل گرايي. ثروت اندوزي

القاء روح نااميدي خصوص در جوانان با  اظهارات دروغ ، شايعه پراكني از اينكه جمهوري اسلامي طي اين سالها موفق نبوده

در جبهه رزمي »»  تشكيل گروهاي تروريستي بنام اسلام در كشورهاي اسلامي. ليبي. پاكستان. افغانستان. يمن. اردن. عراق

بدون تعارف عرض ميكنم

اگر دشمنان در اين برهه موفق شوند تمام دستاوردها از صدر تا كنون هدر خواهد رفت

زمينه ي ظهور كه با شهادت و مجاهدت هزاران انسان مؤمن آماده شده .... براي زماني نامعلوم به تاخير خواهد افتاد

برادر. خواهر . موقعيت بسيار بسيار بسيار حساس است .... وظيفه ات را بشناس و عمل كن... و كمك كن... بدانيد با شعار هم اتفاق

خاصي نخواهد افتاد ... بايد هر كس هر جا هست كمك مالي كند ... كه فردا حتما دير است ... اسلام در شعب ابي طالب است

پيامبر هم كه باشي ، اموال خديجه تو را در پيشبرد اهداف بعثت كمك خواهد كرد