دم نوري المالكي. نخست وزير عراق گرم

خوب زد تو برجك بدخواهان وحدت عراق

با اين كارش. با اين گذشتش. هم  نزد مردم. احزاب و مراجع  عراق عزيزتر شد

و هم ثابت كرد دلسوز مردم عراق است

و هم دشمنان عراق رو  سنگ رو يخ كرد و حسابي ضربه فني نمود

حتي همان زماني كه شكايت كرده بود و هنوز استعفا نداده بود ، به ارتش دستور داد وارد اين سياسي بازي نشن و  محكم ترتيب

داعش رو بدن 

يادم آمد آن روزگاران ، كاش كروبي و ميرحسين هم به اندازه نوري مالكي ميفهميدن... كاش از قوه عقل استفاده ميكردن

سوختن، ذليل شدن  و در تاريخ ايران نام خوبي از آنها بر جاي نماند ........ كه   وتعزمن تشاء و تزل من تشاء