جمع جوانان و دانشجويان مشتاق در اردوي فرهنگي - طرح ولايت - مشهد مقدس- سوم مرداد ماه 1393

اگر ميخواهيد موفق باشيد بايد براي خدا كار كنيد اگر ميخواهيد توجه خدا را بخود جلب و امداد الهي به سراغتان بيايد

بايد وعده خدا را باور كنيد و اين باور ميسر نيست مگر عمل به تكليفي كه امام جامعه اسلامي برايمان مشخص كرده

بدون اينكه منتظر امكانات مادي بمانيم

من به جرأت ميگويم و اين را در جبهه تجربه كردم

به هر اندازه كه منتظر امكانات بمانيد و دست روي دست بگذاريد از امداد الهي محروم شده و كار سخت تر ميشود

با هر چه در اختيار داريد ماموريت را آغاز كنيد. راه بيفتيد

امكانات حين كار بدست ميآيد.خدا ميرساند. شك نكنيد

اصل و ريشه ي موشكهاي امروز ايران در كوكتل مولوتف ها و اسلحه هاي  ام.يك  ديروز است

ما بايد رفتاري. عملياتي.  ثابت كنيم . كه فقط براي اوييم(خدا)ه