اول مرداد ماه سال 1393 25 ماه مبارك رمضان لحظه افطار

گاهي هم از قرارگاه فرماندهان سري به سنگر ما ميزنن و خدا قوتي بما ميدن

حاج حسين يكتا، تو جبهه ي فرهنگي. پشت خاكريز راهيان نور. تو سنگر روايتگري يافتمش. اگر چه آشناي ديروز جبهه هاست