سنگر با اردوهاي فرهنگي مشهد مقدس در  ماه مبارك رمضان - 1393

جمع طلاب و دانشجويان از استان قم- 20 ماه مبارك رمضان- 27 تير 93

محفل توسل طلاب مدرسه علميه حقاني قم13 ماه مبارك رمضان- 20 تير ماه 93

جمع طلاب مدرسه علميه حقاني قم